ديروز که باز می گشتم، همه ی راه را آفتاب غروب می کرد. می دانی غروب چيست؟ آن بالا، ابرها چون کوه ها می ماندند: ديواری در افق برکشيده، سياه در دل کوير. می دانی کوير چيست؟ در راه بازگشت، در تمام راه، آفتابی در کويری غروب می کرد. می دانی دل چيست؟ خيلی قشنگه چه عکسی منم به روزم

برام نوشته بود ديدم هيفه نزارم تو وب

shahrzadeاين از طرفه دوسته خوبم

                                    04.gif04.gif04.gif04.gif04.gif04.gif04.gif04.gif04.gif04.gif04.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید